CONCEPT                                    Verslag

GGZ Cluster Kampen

Dinsdag 17 oktober 2017

19:30 – 21.30 uur

St. Welzijn, vloeddijk 79, 8261GE  Kampen

 

Notulen:                   Chris van Tongeren,

Deelnemers:               Henri Verbeek, Olga Janssen, Steffen Hofstra, Chris van Tongeren, en Dirk Bakker

Afwezig:                     Arjen van Wijk

 

1

Opening

Steffen opent de bijeenkomst. Verwelkomt speciaal Olga die voor de eerste keer aanwezig is. Er wordt een voorstel ronde gedaan.

 

Arjen heeft zich via de mail afgemeld. Hij heeft aangegeven per direct met zijn activiteiten zowel binnen het cluster als binnen de MO-raad te beëindigen.

Het cluster respecteert zijn besluit en dankt Arjen voor zijn inzet in een langer reeks van jaren.

 

Chris gaat in (mail)overleg met Bert van de MO-raad over hoe we afscheid kunnen nemen en of er een potje is voor een passend à afscheidsgeschenk.

Een optie is om afscheid van beide gremia te nemen binnen de MO-Raad

 

Bert lijkt ook niet op te gaan voor een volgende termijn (neemt dus ook afscheid)?

Vanuit de MO-raad een voorstel doen en betrokken zijn bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter?  Henri en Dirk nemen dit mee! à

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris/ Bert R.

 

 

 

 

 

Henri Dirk (MO-Raad)

2

Verslag vorige bijeenkomst  

 • Verslag van 17-9-2017

Verslag wordt ongewijzigd goed gekeurd

Actiepunten zijn afgehandeld

 

 

3

Ingekomen stukken en mededelingen

 • Mail Arjen …….  Besproken bij punt 1 Opening

 

4

Ingebracht en aanvulling op de agenda

 • Vanuit het overleg van 22-8-2017: voortbestaan van de GGZ-cluster. De afgesproken mijlpaal is dat eer aan het eind van het jaar (21 november) tenminste 2 nieuwe leden zijn geworven. We bespreken de stand. à

      Olga Janssen is eerste nieuw lid er moet dus nog wel een lid bij.

 

Agenda Nov.

 

 

5

Ingebracht ter bespreking

 • Voorstel Steffen: Bericht aan de lokale Politieke Partijen (GGZ-geluid) t.b.v. hun verkiezingsprogramma. Goed voorstel. Hoe verder/in welke vorm?

Via de MO-Raad verwatert het mogelijk.  Steffen maakt een voorzet ‘hoe de politieke partijen te interesseren en te motiveren GGZ in hun à  verkiezingsprogramma mee te nemen

 

 

 

Steffen vs Polit.

6

Onderwerpen uit vorige overleggen, maar nog niet behandeld

(Hoe hiermee verder)

 • personen met verward gedrag;

 • Klanttevredenheid/Kwaliteitsindicatoren, Klachtenprocedure;

 • Privacy in de GGZ;

 • Evaluatie 3D in Kampen (De Drie Decentralisaties=Jeugdwet, Participatiewet en WMO);

 • Evaluatie Kamperkracht;

 • CAK (de ervaringen van cliënten met)

Iedereen denkt na over zaken die toegevoegd kunnen worden bv. mensen met een-beperkingen zaken in relatie tot het VN Verdrag.  à

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen denkt na

7

Adviesraad

 • Wijziging vertegenwoordiging vanuit GGZ-cluster;

Dirk is hartelijk ontvangen, heeft zich op de achtergrond gehouden. mee geluisterd naar de presentatie over het nieuwe VN Verdrag

 • Bemoeienis met de benoeming van de nieuwe voorzitter van de MO-raad is een item wat meegenomen wordt naar de Raad. Ook valt te denken aan om je heen te kijken en misschien iemand voor te dragen.               à

 • Agenda van 25-10-2017 (voor zover bekend/veronderstelt)              à

  • Evaluatie keukentafelgesprekken; Empathische gesprekken  à

  • Regionaal Platform Arbeidsmarkt.

 

 

 

 

 

 

Henri / Dirk

Iedereen

Henri Dirk

 

 

8

Rondvraag en sluiting datum volgende vergadering

-Volgende bijeenkomst 21-11-2017

 • Vergaderschema 2018

Besluit: Aansluiten op de WMO-adviesraad. m.a.w. de dinsdag voorafgaand aan de Woensdag wmo-raadsvergadering.  Normaal de laatste woensdag van de maand?

 

Rondvraag:

 • Coby heeft de vergadering als prettig ervaren

 • Coby vraagt of zij een keer de MO-raad kan bezoeken. Ja Overleg met Henri en Dirk

 • Dirk gaat de plek van Arjen over nemen in de MO-raad

 • Henri moet officieel ook stoppen met de MO-raad. Hoe gaan we dat doen?

 

Sluiting:

Steffen sluit de vergadering

Volgende vergadering is 21-11-2017, 19.30 Stichting Welzijn Kampen

 

 

Chris

 

 

 

 

 

 

Agenda nov.

 

 

Groet Chris van Tongeren