Verslag Cluster Mantelzorg 25 september 2017                 Vloeddijk 79

Aanwezig:  Wietske v.d. Rozenberg (Passage IJsselmuiden, mantelzorger), Truus Jonker (mantelzorger), Leny van Putten (mantelzorger), Gerrit Hoogstede (mantelzorger),

Hilga van Schellen (mantelzorger, lid adviesraad MO), Theodora van Assen (mantelzorger), Martin Groen (mantelzorger, lid adviesraad MO), Hans Rensen (mantelzorger), Cees Herwijer (mantelzorger), Alie van ’t Veen (mantelzorger), Henk Laagland (mantelzorger)

 

Gasten: Geen

Afwezig :  Gerda Geertman, Karin Verheij, Alie Visscher, Anette de Haan, Joke van Faassen, Erna Klok, Marianne van Heerde

 

 1. Opening                                                                                                                                                                          Hilga opent de vergadering.

 2. Mededelingen

 • Geen mededelingen

   

 1. Vaststellen agenda

 • De agenda wordt conform vastgesteld.

   

 1. Bespreken notulen vorige vergadering

 • De nog te komen vergaderingen betreffende de vergaderingen van het jaar 2017 en dus niet 2016 zoals opgenomen in de vorige notulen.

 • Er is nog gesproken over de aanwezigheid van afgevaardigden van het cluster GGZ. Dit i.v.m. het mogelijk samen organiseren van uitjes of bijeenkomsten.

  Van mantelzorgers wordt al best veel gevraagd. Er dient dus eerst een goed voorstel gemaakt en voorgelegd te worden. Mantelzorgers bekijken dan wel of er bij aangesloten wordt. Het is belangrijk dat in het voorstel moet een bepaalde meerwaarde aanwezig is. Het idee van een thema-avond is bijvoorbeeld een prima idee.

 • Het is onduidelijk hoe dit nu met de Vervoer service van Stichting Welzijn en Regiotaxi zit. Als je nu een aanvraag doet bij de gemeente, wordt er dan doorverwezen naar de Vervoer service van Stichting Welzijn? Of kan iedereen gewoon de Regiotaxi aanvragen? Hilga vraagt dit na.

   

   

 1. Ingekomen stukken

 • Er is een email binnengekomen inzake de HH-regeling. De nieuwe regeling inzake de HH gaat misschien niet door. Oude regeling blijft dus waarschijnlijk van kracht. Definitieve uitspraak vanuit de gemeente wordt binnenkort verwacht.

   

 1. Nieuws vanuit het Steunpunt Mantelzorg

 • Het Steunpunt gaat in 2018 verhuizen naar Margaretha.

 • De voorbereidingen voor de Dag van de Mantelzorg zijn in volle gang.

 

 1.  Adviesraad MO: informatie, inbreng, klachten. Vervanging Karin in de adviesraad MO.

 • Er zijn geen goedgekeurde notulen beschikbaar om te bespreken binnen het cluster.

 

 1. Bezoek wethouder Spaan in vergadering van 20 november

 • Er is gebrainstormd over mogelijk te stellen vragen aan de wethouder. De mantelzorgers geven aan dat een persoonlijk bezoek van de wethouder op prijs wordt gesteld. Dit zodat open over zaken gepraat kan worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de betreffende persoonlijke dossiers.

  Hilga neemt contact op met de gemeente om na te vragen of de wethouder alleen komt of dat er nog meer mensen vanuit de gemeente aanwezig zullen zijn tijdens die avond.

 

 1. Bezochte/te bezoeken (voorlichting) vergaderingen

 • Martin gaat na een bijeenkomst van InteraktContour. Dit i.v.m. wijziging in de begeleiding van deelnemers op het Activiteitencentrum.

 

 1. Rondvraag

 • De prijzen voor de Vervoer service van Stichting Welzijn  zijn te hoog. Bij gebruik voor ritten naar het ziekenhuis, zijn de gemaakte taxikosten aftrekbaar via de Belastingaangifte.

   

 1. Sluiting

  Hilga bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

   

   

   

  Vergaderingen 2017:  

  Maandag 20 november  2017

   

  Vergaderingen 2018:

Maandag 12 februari 2018

Maandag 9 april 2018

Maandag 18 juni 2018