Agenda cluster MMB

Donderdag 18 januari, 19.45 uur

Vloeddijk 79

 

Aanwezig: Emil de Boer, Matthijs Dokter, Tini Doorenweerd, Aart ten Have, Gerdien Jonkheer, Kees Jonkheer (voorzitter), Jeroen Heldoorn (notulist), Yolanda Kasper, Yvonne Klinge, Xandra Koster, Femmy Maes, Regina Minnema, Annemarie Salverda,

Ruth Deddens (Arcon), Frank Lichtendahl

 

Afwezig met kennisgeving: Jeroen Geerdink (Inlocus), Henri Verbeek

 

Afwezigen zonder kennisgeving: Anthony Rietman

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.     Opening en welkomstwoord

 

·       Ruth komt later

·       Met Charlotte gaat het beter. Komt niet meer op de vergaderingen

·       Antoon ‘gaat er weer voor’. Heeft inmiddels afscheid van ons cluster genomen

 

·       Openingsspreuk: “Woorden mogen alleen dienen om de stilte te verbreken”.

 

·       Doordat Ruth later komt verschuift punt 2 naar achteren.

 

 

2.     Toegankelijkheid. Eind verslag / Jeroen Geerdink & Ruth Deddens

 

Ruth:

·       11-01 workshop. 11 opgegeven, 4 aanwezig.

·       Deze 4 willen ambassadeur worden.

·       Met Gerard Wessels afgesproken om bij bijeenkomst wijkverbinders aan te schuiven. Gerard nodigt uit.

·       Vanuit Binnenstad uitgenodigd voor 20-01 om bij hun bijeenkomst aanwezig te zijn.

·       Jeannette vd Spek: voorstel geschreven voor nieuwe raad en nieuw college. Wordt gedeeld met de werkgroep.

·       Mariska van Woerden: 5 maart ondernemers raad van ondernemersvereniging. Krijgen we uitnodiging voor.

·       Roeland Tameling (stadsmarketeer): Koffieochtenden voor ondernemers. 05-02 de eerste. Wij zijn hartelijk welkom. Mailwisseling wordt doorgestuurd.

·       22-01 afgesproken Ruth en Roeland om een en ander door te spreken. Hartelijk Kampen.

·       Bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties: Datum wordt nog afgestemd tussen Ruth en Frank.

 

3.     Event Toegankelijkheid Gemeente Kampen

Zie doorgestuurde mail Xandra (door Jeroen op 10-01)

 

 

·       Xandra refereert aan de bijeenkomst die in Wierden gehouden is. Ze hebben daarover gesproken tijdens bijeenkomst met Frank, Femmy, Yvonne en Jeroen Geerdink. Wierden is ver weg. Kan dat niet in Kampen? Uitnodiging vanuit cluster zorgt wellicht voor een bredere opkomst. (zie mail van 18-01 van Xandra).

·       Binnen WMO binnenkort gesprek (initiatief Frank) met ervaringsdeskundigen die tegen problemen aanliepen/aanlopen. Zijn er hier gegadigden die hun ervaring tijdens dit gesprek willen vertellen? Gegadigden aanmelden via mail bij Jeroen. Xandra, Yvonne en Femmy zijn in ieder geval van de partij. Er is nog geen datum voor dit gesprek.

·       Wat vindt het cluster ervan?

·       Regina: er is een werkgroep Inclusie en die is niet betrokken. Frank heeft er haast achter gezet omdat het anders te kort dag is tot de verkiezingen. “Informeren, workshops organiseren”, is dat onze taak?

·       Tini: Er worden in het stuk van Frank (zie bijlage bij mail Kees van donderdag 18-01) meerdere partijen genoemd. Niet alleen ons cluster.

·       We zeggen JA tegen het voorstel. De werkgroep zal ermee aan de slag gaan.

 

·       Wanneer: Week voor 5 t/m 8 maart of de week daarna.

·       Locatie: Stadskazerne.

·       Doelgroepen: politieke partijen, ondernemers, personen kieslijst, zorgaanbieders, ambtenaren, wethouders.

 

·       Werkgroep krijgt mandaat van cluster om in voorkomende gevallen beslissingen te nemen.

 

·       Jeroen benadert Ruth om werkgroep bijeen te roepen en bovenstaande meegeven.

 

 

 

4.     Verslagen cluster MMB 19-10 en 23-11

Gemaild door Jeroen op 02-11 en 07-12

 

19 oktober       Tini: op pagina 3: Goedegebure erbij betrekken? Ruth gaat hem betrekken bij het proces.

Annemarie: cluster MMB enige voeding voor Ruth? Op dit moment wel. Andere clusters worden nogmaals benaderd.

 

23 november   Matthijs: zou flyer maken. Stuurt hij binnenkort rond.

Kees: aanvulling op bedragen: Ritten binnen de Gemeente Kampen vast bedrag van € 2,00

Regina vraagt vanuit het cluster naar de inhoud van de cursus bij SWIK

Jeroen vraagt de bedragen na bij Bernard Engberts

 

 

5.     Verslag Adviesraad MO 29-11

Bijgevoegd in dezelfde mail als deze agenda

 

·       Annemarie: nu veel bezig met Toegankelijkheid. Graag ook andere onderwerpen op agenda MMB die nu besproken worden op de Adviesraad. Voorbeeld: armoedebeleid, laaggeletterdheid. Gaan we doen. Er worden een aantal opties besproken. We moeten in ieder geval geen kleine adviesraad worden. Agenda en onderliggende stukken delen kan al heel zinvol zijn.

·       Tini: CJG. Ik mis het gedeelte over preventie. Is dat een taak van het CJG? Regina neemt dit mee.

·       Tini: in 2018 wordt een meedoenmedewerker aangesteld. Wat is dat? Frank: armoederegisseur. Combinatie van oude preventiemedewerker en iemand die richt op armoede.

 

6.     Voorzitterschap

 

·       Kees stopt als voorzitter. Regina neemt het over, zoals in het verleden al op stapel stond. Iedereen stemt ermee in. Annemarie wil in voorkomende gevallen waarnemen.

·       Regina neemt vanaf dit moment het voorzitterschap over.

·       Eerste actie van onze nieuwe voorzitter is Kees te bedanken met een kleine presentie.

 

 

7.     Gemeenteraadsverkiezingen

Zie doorgestuurde nieuwsbrief MEE (door Jeroen op 10-01)

 

·       Hoe ondersteun je mensen met een beperking bij het stemmen? Letterlijk in het stemhokje, maar juist ook in het komen tot een keuze.

Wat kunnen wij ermee doen?

Tini: we kunnen de gemeente Kampen dit meegeven.

Xandra: volgende week gemeenteraadsverkiezing. Daar wordt een hieromtrent motie besproken. Er worden al cursussen door MEE aangeboden. Vragen of Gemeente Kampen cursussen van MEE wil faciliteren. Politieke partijen informeren.

 

·       We lopen tegen problemen aan bij mee-stemmen. Dit moet bekend worden bij de medewerkers van de stembureaus.

·       Samenvatting opstellen van regels voor mensen met een beperking en deze sturen naar alle stembureaumedewerkers binnen de Gem. Kampen. Tini mailt naar Frank.

 

 

 

8.     Rondvraag

 

 

·       Kees: volgende vergaderdata

o   Voorstel 22-03, 24-05, 05-07, 20-09, 22-11

·       Kees: hoe de informatievoorziening in het cluster?

o   Alle mail via Jeroen.

o   Jeroen inventariseert via mail vooraf voor agendapunten.

o   Voor Werkgroep Inclusie mailen naar Regina.

·       Annemarie: alert blijven om nieuwe leden voor ons cluster te werven.

·       Femmy: dag van de Witte stok. Graag op agenda volgende keer. Femmy wil graag uitleg geven.

·       Xandra: in tussentijd navraag gedaan omtrent mee-stemmen. Opmerking: alleen mensen met een visuele beperking mogen hulp in het stemhokje.

 

 

 

 

Jaarthema’s 17-18

·       Vervoer

·       Toegankelijkheid

·       Clientprofielen

 

 

Mogelijke agendapunt voor een komende keer:

 

·       Hoe toegankelijk zijn de websites van de gemeentes.

·       Uitleg gedeelde map google drive

·       Gemeenteraadsverkiezingen: Zorgbelang Overijssel doet politieke partijen suggesties (PDF-document beschikbaar)