Verslag van de vergadering van het cluster ouderen van 14 november 2017.

 

 1. De voorzitter opent de vergadering aan de Vloeddijk.

  Er is een grote opkomst. In ’t bijzonder 2 personen van de brandweer Kampen en Zwolle.  Er was helaas geen presentielijst.

   

 1. Dhr. Kootstra legt uit de aanwezigheid van de brandweermensen. De vraag van het cluster was/is hoe is het met de brandveiligheid gesteld in de diverse seniorenflats en verzorgingstehuizen; in ’t bijzonder de 2 grote flats Ignis en Terra aan de Beneluxweg.

  De veiligheidsregio IJsselland doet o.a. aan brandveiligheid door

 • controle

 • voorschriften

 • vergunningsverlening

De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente door toezichthandhaving.

De brandveiligheidsregels staan in het bouwbesluit 2012. De landelijke regels zijn per gebouwsoort verschillend. De controle van het naleven van de regels is moeilijk vanwege te weinig capaciteit (mankracht te kort!).

In de horeca en verzorgingshuizen wordt zo mogelijk 1 x per jaar gecontroleerd; bij andere gebouwen 1x per 2 of 3 jaar. Baanzicht heeft geen controle.

De situatie in Ignis en Terra wordt besproken: er is 1 lift en 1 trappenhuis.

Vanuit de garage is de brandmelding. Er is een brandweerlift.

In eigen appartement/compartiment is men 1 uur veilig. Daarom ook rookmelder in eigen woning!

Is er een evacuatie stoel? Via de vereniging van eigenaren vragen of zelf aanschaffen is het advies. Bij afwezigheid dit melden bij de bewonerscommissie i.v.m. bewoning bij ontruiming. Dit doet de brandweer niet!  Wordt er geoefend? In Myosotis zeker. De cliëntenraad adviseert bestuur en/of leiding; kan dus een oefening aanvragen!

Eigen verantwoordelijk van bewoners staat voorop; let op brandveilig gebruiken van diverse apparaten.

Oorzaken van brand:                         - wasdroger (alle filters regelmatig reinigen)

 • laadapparatuur

Voorlichting van de brandweer via: - facebook

 • internet

 • lokale media

De vereniging van eigenaren zijn ook verantwoordelijk voor de voorlichting en voorschriften. Maak zelf een risico inventarisatie van de apparaten; zijn deze veilig? Weet welke vluchtroute je moet/kunt volgen!

 

 1. Er zijn geen mededelingen.

 2. De agenda wordt vastgesteld met als extra punt: vanuit de praktijk.

 3. De notulen van 12 september worden doorgenomen en niet vastgesteld. Er volgt een correctie i.v.m. niet goed en onvolledig weergegeven. De notulen zullen voortaan eerst gecontroleerd worden en daarna doorgestuurd naar de leden en de diverse organisaties.

 1. Het rapport van de ombudsvrouw zal in 2018 besproken met haar zelf na het 2e rapport.

 2. Jacqueline Dijkslag meldt nieuws vanuit Welzijn Kampen

 • De locatie Vloeddijk verhuist naar de Burgwal, intern bij Margaretha.

Er zijn nu 4 locaties in Kampen/IJsselmuiden. Daar wordt ook spreekuur gehouden.

 • Er vindt 2x per jaar overleg plaats met de ouderenbonden.

Er komt een kalender in 2018 om alle activiteiten op elkaar af te stemmen.

Er is een digitaal platform voor informatie van activiteiten voor diverse doelgroepen.

 • Een uitnodiging voor het meedoen en leren met de digitale wereld voor senioren.

 • Op 21 november is een workshop en voorlichting over gezond ouder worden

  o.a . over het sociale leven, actief zijn en gezond leven.

  De locatie is aan de Korteweg.

 • Het nieuwe infoboek van Welzijn Kampen komt over enkele weken uit. Uitgave wordt ook vermeld in de krant.

 1. Terugrapportage van MO adviesraad:

  • Er komt een omgevingswet; dit is een overkoepeling van diverse andere wetten

  • De oude regeling van de huishoudelijke hulp komt terug

  • Het vervoer van de regiotaxi blijft tot zomer 2018

  • De voortgang van laaggeletterden wordt gevolgd; er zijn 275 inwoners die hulp nodig hebben bij allerlei zaken, waaronder kampbewoners vanuit de oorlogstijd en allochtonen.

  • De wijkverbinder heeft het aantal activiteiten o.a. het toezicht houden ter voorkoming van vernielingen.

  • De koepel van adviesraden is opgezegd.

 

9. Rondvraag.       De volgende vergadering is op 13 maart 2018. Plaats?

Er wordt gevraagd naar de vergaderdata van 2018; dhr. Kootstra zal deze doorgeven

Overleg voor de MO vergadering met het cluster?  De afgevaardigden geven de clusterleden zo nodig informatie.

 1. De voorzitter sluit de vergadering.